بازیکنی که نظم را رعایت نکند از تیم خارج است

بازیکنی که نظم را رعایت نکند از تیم خارج است   شفر: بازیکنی که نظم را رعایت نکند از تیم

بیشتر بخوانید