راهی برای خانه دار شدن در بهشت

راهی برای خانه دار شدن در بهشت

راهی برای خانه دار شدن در بهشت   آنچه از کارها و نیکی های مومن پس از مرگش به او می رسد، دانشی است که آن را منتشر کرده و فرزند صالح و نیز مصحف قرآنی است که از خود بر جای گذاشته یا مسجدی است که ساخته است.   راهی برای خانه دار شدن […]

Continue Reading